Commissions

Commissions

Commissioned for Juneau Jazz & Classics, 2012

Night Song – Commissioned for Juneau Jazz & Classics, 2012

Commissioned for the wedding of Michael LeVine and Aurah Landau

Ketubah – Commissioned for the wedding of Michael LeVine and Aurah Landau